Algemene Ledenvergadering op maandag 18 januari

Aan de leden van RKSV Groene Ster

Het Bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 18 januari 2016, aanvang 20.00 uur in de kantine. De leden ontvangen de agenda per mail. Wij willen u er op wijzen dat de Algemene Ledenvergadering alleen toegankelijk is voor leden van onze vereniging. De vergaderstukken (notulen en jaarverslagen) zullen op de dag van de vergadering vanaf 19.00 uur ter inzage liggen in de bestuurskamer. De genoemde vergaderstukken zullen niet worden voorgele­zen tijdens de vergadering. Het jaarverslag van de penningmeester en de begroting 2015/2016 worden tijdens de vergadering toegelicht.


Heerlerheide, 13 januari 2016

Sportvrienden,

Het Bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

En wel op maandag 18 januari 2016, aanvang 20.00 uur in de hoofdkantine.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen Algemene ledenvergadering 2014
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Jaarverslag jeugdafdeling
 5. Jaarverslag penningmeester
  -verslag kascommissie
  -verkiezing kascommissie
  -toelichting begroting seizoen 2015/2016
 6. Bestuursverkiezing. Ingevolge artikel 12 lid 5 van de statuten zijn als bestuurslid aftredend Peter Haenen en John Vrolings. Peter stelt zich herkiesbaar. John stelt zich niet herkiesbaar. De heer Wim Beckers wordt  voorgedragen als nieuw bestuurslid voor de functie Jeugdzaken.
 7. Mededelin­gen o.a.:
  -Nieuwbouw kleedaccommodatie
  -90-jarig bestaan in 2016
  -Voorstel over contributie
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

N.B. 1 :

Voor wat betreft de agendapunten 2,3 en 4 dient U er rekening mee te houden dat bedoelde verslagen niet zullen worden voorgele­zen, echter vanaf maandag 18 januari 2016 in de bestuurskamer ter inzage zullen liggen. Het jaarverslag van de penningmeester en de begroting 2015/2016 worden tijdens de vergadering toegelicht.

N.B. 2 :

Voor wat betreft agendapunt 6. Door de Algemene Ledenvergadering kunnen inzake deze bestuursfuncties tegenkandidaten worden gesteld. Een kandidaatstelling voor bedoelde bestuursfuncties vanuit de Algemene Ledenvergadering, dient uiterlijk 5 dagen vóór de datum van de Algemene Ledenvergadering schriftelijk bij het secretariaat te zijn ingediend. Deze kandidaatstelling(en) dient te geschieden door ten minste drie leden.

Wij rekenen op uw aanwezigheid.                                        

Met sportgroeten,

Richard Wijnands

Secretaris

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *