Algemene Ledenvergadering op maandag 13 februari 2017

Het Bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 13 februari 2017, aanvang 20.00 uur in de kantine. De leden ontvangen de agenda per e-mail. Wij willen u er op wijzen dat de Algemene Ledenvergadering alleen toegankelijk is voor leden van onze vereniging. De vergaderstukken (notulen en jaarverslag) zullen op vrijdagavond 10 februari en op de dag van de vergadering vanaf 19.00 uur ter inzage liggen in de bestuurskamer.


Heerlerheide, 30 januari 2017.

Sportvrienden,

Het Bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

En wel op maandag 13 februari 2017, aanvang 20.00 uur in de hoofdkantine.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen Algemene ledenvergadering 2015-2016
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Jaarverslag jeugdafdeling
 5. Jaarverslag penningmeester
  -verslag kascommissie
  -verkiezing kascommissie
  -toelichting begroting seizoen 2016/2017
 6. Bestuursverkiezing. Ingevolge artikel 12 lid 5 van de statuten zijn als bestuurslid aftredend voorzitter Jos Op ’t Eijnde en secretaris Richard Wijnands. Beide heren stellen zich herkiesbaar. Verder stelt het bestuur voor Ron Crombaghs als adviseur toe te voegen aan het bestuur
 7. Mededelin­gen:
  -Stand van zaken nieuwbouw kleedlokalen / gymzaal
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

N.B. 1 :

Voor wat betreft de agendapunten 2,3 en 4 dient U er rekening mee te houden dat bedoelde verslagen niet zullen worden voorgele­zen, echter deze zullen vrijdag 10 februari vanaf 19.00 uur tot 22.00 uur en voorafgaand aan de algemene vergadering op maandag 13 februari vanaf 19.00 uur in de bestuurskamer ter inzage liggen. Het jaarverslag van de penningmeester en de begroting 2016/2017 worden tijdens de vergadering toegelicht.

N.B. 2 :

Voor wat betreft agendapunt 6. Door de Algemene Ledenvergadering kunnen inzake deze bestuursfuncties tegenkandidaten worden gesteld. Een kandidaatstelling voor bedoelde bestuursfuncties vanuit de Algemene Ledenvergadering, dient uiterlijk 5 dagen vóór de datum van de Algemene Ledenvergadering schriftelijk bij het secretariaat te zijn ingediend. Deze kandidaatstelling(en) dient te geschieden door ten minste drie leden.

Wij rekenen op uw aanwezigheid.

Met sportgroeten,

Richard Wijnands

Secretaris

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *