Algemene ledenvergadering op maandag 29 oktober 2018

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 29 oktober 2018, aanvang 19.30 uur in de kantine. De leden ontvangen de agenda ook per e-mail. Wij willen u er op wijzen dat de Algemene Ledenvergadering alleen toegankelijk is voor leden van onze vereniging. Het bestuur zal tijdens deze ALV wijziging van de statuten voorstellen en invoering van een huishoudelijk reglement. Beide documenten zijn te bekijken onderaan dit bericht en liggen ter inzage in onze bestuurskamer.

Agenda:

  1. Opening (wijziging huidige statuten โ€“ invoeren huishoudelijk reglement)
  2. Voorstel: vaststelling nieuwe statuten
  3. Voorstel: vaststelling huishoudelijk reglement, ingaande datum inwerkingtreding nieuwe statuten
  4. Rondvraag en Sluiting

N.B. 1 en 2 en 3:

Statuten
Onze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe opgeroepen met het bericht, dat aldaar wijzigingย  van de statuten zal worden voorgesteld. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee/ derde van de uitgebrachte stemmen.ย 

Huishoudelijk reglement
De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Dit reglement mag niet in strijd zijn-met de wet, noch met de statuten.

Wij rekenen op uw aanwezigheid.

Met sportgroeten,

Richard Wijnands

Secretaris


BIJLAGEN:

Concept huishoudelijk reglement RKSV Groene Ster

Concept statuten RKSV Groene Ster

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *